NASM

  • https://www.nasm.us/
  • https://www.nasm.us/xdoc/2.16.01/html/nasmdoc0.html